S04E01

“What do you think an aquarium is made for, is it just a container for the soul?”

 

clara saito, eva susova, noha ramadan

WORK PERIOD 01.02 – 26.02 2021

SHOW 17.04 – 02.05 2021, Pictura Groningen

Entrance €3

NEDERLANDS

ENGLISH

Op 1 februari 2021 begonnen leden van het Jacuzzi collectief (Amsterdam) Clara Saito, Eva Susova en Noha Ramadan hun werkperiode van S04E01 bij het resort. Samen werkten zij vanuit deze plek aan hun groepsshow die van 17 april tot 2 mei 2021 te zien was in Kunstlievend Genootschap Pictura.

De tentoonstelling “What Do You Think An Aquarium Is Made For, Is It Just A Container For The Soul?” is een mix van video en installaties, met een focus op dans, ecosystemen en femininity/gender.

On February 1, 2021, members of the Jacuzzi collective (Amsterdam) Clara Saito, Eva Susova and Noha Ramadan began their work period of S04E01 at the resort. Together, they worked from this location on their group show, which was on view at Kunstlieven Genootschap Pictura from April 17 till May 2 2021.

The exhibition "What Do You Think An Aquarium Is Made For, Is It Just A Container For The Soul?" is a mix of video and installations, with a focus on dance, ecosystems and femininity/gender.

video 7:50 min |  starring: Clara Saito, Eva Susova, Noha Ramadan |  SOUNDTRACK: JUJULOVE |  EDIT BY: JEROEN KLOOTSEMA

 17/04/2021 | publication incl poster |  text by iulia-irina aionesi | size:  14x21cm | PAGES: 48 | EDITION: 80 / ISBN: 9789083138602 / €5,– excl. shipping | order at the giftshop

NEDERLANDS

ENGLISH

1) The Veiled Lady, Eva Susova | Audiovisual installation

Eva Susova betrekt de vrouwelijke stem bij haar werk. In Pictura toont ze haar installatie ‘The Veiled Lady’, bestaande uit organische materialen, zoals takken, houtsnippers en een masker, in combinatie met een geluidscompositie die vocale opnames combineert tot een niet-lineair onomatopee verhaal.

 

2) How To Cure  Bacterial Vaginosis, Clara Saito | Video, 12:00 min

Clara Saito werkt met een palet van door haarzelf verbeelde personages die haar in de mogelijkheid stellen kritische (politieke)meningen te uiten. In haar werk ‘How To Cure Bacterial Vaginosis’ zien we Lady Dada de mysteries rondom vaginale bacteriën uitleggen. Wetenschappelijke feiten omgeven met zachte knuffels. Tegelijkertijd herinnert de installatie ons eraan dat het lichaam ons altijd zal regeren.

 

3) Dream_sequence.part, Noha Ramadan | 3 channel video loop, 8.12 min.

Video kunstenaar, performer en choreograaf Noha Ramadan werkt met al deze media tegelijk. In Noha’s werk ‘dream_sequence.part’ zien we een oneindig vervreemd landschap waarin drie ‘warriors’ dansen. Performance als ritueel. Op de achtergrond zijn mysterieuze en repetitieve klanken te horen die worden aangevuld door een stem, een uitnodiging om je te laten meenemen in deze dreigende droomwereld.

1) The Veiled Lady, Eva Susova | Audiovisual installation

Eva Susova involves the female voice in her work. In Pictura she shows her installation 'The Veiled Lady', consisting of organic materials such as branches, wood chips and a hanging mask, in combination with a sound composition that combines vocal recordings into a non-linear onomatopoeic story.

 

2) How To Cure  Bacterial Vaginosis, Clara Saito | Video, 12:00 min

Clara Saito works with a palette of characters she imagines herself, allowing her to express critical (political) opinions to express critical (political) opinions. In her work 'How To Cure Bacterial Vaginosis' we see Lady Dada explaining the mysteries surrounding vaginal bacteria. Scientific facts surrounded by soft hugs. At the same time, the installation reminds us that the body will always rule us.

 

3) Dream_sequence.part, Noha Ramadan | 3 channel video loop, 8.12 min.

Video artist, performer and choreographer Noha Ramadan works with all these media simultaneously. In Noha's work 'dream_sequence.part' we see an infinitely estranged landscape in which three warriors dance. Performance as ritual. In the background, mysterious and repetitive sounds can be heard which are supplemented by a voice, an invitation to let yourself be taken into this threatening dream world.

1)

2)

3)

LOCATIE

Deze epsiode trekt het resort tijdelijk in Kunstlievend Genootschap Pictura. Het resort ontwikkelt vanuit een serie activiteiten een eigen benadering in het presenteren van kunst. Ze zoekt een wisselwerking tussen kunstenaars en omgevingen waardoor nieuwe werkwijzen en contexten ontstaan. De zelfgekozen nomadische vorm van het resort biedt de mogelijkheid om altijd te kijken naar locaties met een bijzonder verhaal of functie.

Waar Pictura (als oudste kunstplek van Groningen)een rijke geschiedenis heeft in het tonen van schilderijen van De Ploeg, Karel Appel, Vincent van Gogh, Piet Mondriaan, Rembrandt van Rijn, heeft het resort (als een jonge kunstplek in Groningen) een voorliefde voor het maken van combinaties van locaties en kunstenaars die complementair zijn aan elkaar of elkaar juist complimenteren. Pictura’s klassieke gebouw en geschiedenis creëren een contrast met de interdisciplinaire aanpak van de performatieve kunstenaars van deze episode.

Het monumentale pand van Pictura is tot op de dag van vandaag in gebruik als expositieruimte voor beeldende kunst sinds 1934 en vindt zijn oorsprong in 1832.

 

 

SOUNDTRACK & PUBLICATIE

De tekst van de publicatie is geschreven door Iulia-Irina Aionesi, die in 2021 afstudeerde aan de RUG, richting: Theatre Criticism and Analysis. Zij ging met de kunstenaars in gesprek over hun werkwijze, inspiraties en projecten in het resort. De publicatie is te koop vanaf 17 april in Pictura en online via de giftshop.

 

Daarnaast nodigt het resort bij elke episode een muzikant uit die een bijpassende soundtrack maakt. Juliette Lizotte, aka Jujulove, heeft de muziek van S04E01 verzorgd. De soundtrack zal tijdens de opening te horen zijn. Juliette Lizotte is videomaker, ontwerper en DJ uit Amsterdam. https://jujulove.eu

 

 

DE KUNSTENAARS

EVA SUSOVA (1986) behaalde haar MA in Fine Arts aan het Sandberg Institute, haar BA in Choreography aan de SNDO aan de Amsterdam University of Arts. Ze werkt als kunstenaar, choreograaf, performer en docent.

Haar werk onderzoekt de werking van het lichaam, beweging, stem - de lichamelijkheid, door het produceren van ervaringen. Deze ervaringen verwijzen vaak naar fantasierijke en speculatieve fictie. Haar onderzoek draait om de vrouwenstem en het creëren van ecosystemen. Haar werk is noodzakelijkerwijs en bewust in een dialogische praktijk met het intersectionele feministische discours.

EVA SUSOVA is medeoprichter van Jacuzzi, een door kunstenaars gerunde ruimte op het snijvlak van performance, beeldende kunst en time-based media in Amsterdam.

 

CLARA SAITO (1988) is een performance kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Haar BA in Dans en Choreografie (School voor Nieuwe Dansontwikkeling, Amsterdam, 2014) is overeenstemmend met haar interesse in performance als instrument om de grenzen van het zelf en de mogelijkheden om effectieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen, te verkennen en te verleggen.

Haar werk, in combinatie met haar levenservaringen, werden de basis voor haar reflecties over anarchisme, vrijheid en duurzame manieren om te leven en te creëren. In haar meest recente werken zet ze drie van haar hoofdpersonages tegenover elkaar, Kurt Dickriot, Lady Dada en een verwarde versie van Clara Saito. Deze personages treden sinds 2014 solo en samen op.

Ze is sinds 2017 actief in de Amsterdam gerunde dansruimte Jacuzzi.

 

Het artistieke werk van NOHA RAMADAN (1979) (die/zij) begint bij het lichaam en manifesteert zich als tekst, performance en bewegend beeld, vaak met een duidelijke drive om formele logica te destabiliseren en onderwerpen te laten ontstaan als suggestieve en poëtische eigenschappen.

Noha is geïnspireerd door open en geïmproviseerde vormen die opkomst, spel en sensatie voorrang geven boven semiotiek, maar ook door het potentieel om dicht bij anderen te werken. Diens huidige oeuvre ‘al onze wapens’ is een langdurig onderzoek naar macht en ritueel binnen artistieke gemeenschappen.

 Noha is mede-oprichter van Jacuzzi, een door kunstenaars gerunde ruimte op het kruispunt van performance, beeldende kunst en op tijd gebaseerde media in Amsterdam. Noha studeerde in 2017 af aan Das Choreography en is docent aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

 

Schrijver van S04E01

Iulia-Irina Aionesi is onlangs afgestudeerd aan de opleiding Kunst, Cultuur en Media (RUG/Universiteit Groningen), met als afstudeerrichting Theatre Criticism and Analysis. Haar interesse gaat vooral uit naar hedendaagse kunstpraktijken en hun raakvlak met ecologie, publieke ruimte en mobiliteit, maar ook naar onderwerpen rond meer-dan-menselijke perspectieven, klimaatrechtvaardigheid, culturele antropologie, rituele dekolonisatie en danstheorie. Haar onderzoek richt zich op de praktijk van site-adaptive performances, door middel van mobiliteit, interactiviteit en waarneming. Door deze mogelijkheden te versterken, onderzoekt Iulia de mogelijkheden van collaboratieve, co-creatieve en interdisciplinaire praktijken.

 

Muzikant van S04E01

Jujulove aka Juliette Lizotte is een videomaker, ontwerper en DJ gevestigd in Amsterdam. Haar huidige onderzoek richt zich op heksen als ecofeministische sleutelfiguren. Lerend van het subversieve karakter van de heks: marginaal, krachtig en ontwrichtend, met een verontrustende relatie tot de natuur, roept Juliette de krachten van heksen, hun toverspreuken en hun betrokkenheid bij onconventionele kennis in om lichaam en geest te versterken.

LOCATION

This epsiode, the resort is temporarily moving into Art-Loving Society Pictura. From a series of activities, the resort develops its own approach in presenting art. It seeks an interaction between artists and environments through which new ways of working and contexts arise. The self-chosen nomadic form of the resort offers the possibility of always looking at locations with a special story or function.

Where Pictura (as the oldest art place in Groningen) has a rich history in showing paintings by De Ploeg, Karel Appel, Vincent van Gogh, Piet Mondriaan, Rembrandt van Rijn, the resort (as a young art place in Groningen) has a predilection for making combinations of locations and artists that are complementary to each other or that actually compliment each other. Pictura's classical building and history create a contrast to the interdisciplinary approach of the performative artists of this episode.

The monumental building of Pictura is used as an exhibition space  to this day since 1934, and finds its origin in 1832.

 

 

SOUNDTRACK & PUBLICATION

The text of the publication  is written by Iulia-Irina Aionesi, who graduated from  RUG in 2021, direction: Theatre Criticism and Analysis. She talked to the artists about their working methods, inspirations and projects in the resort. The publication will be for sale from April 17 in Pictura and online via the giftshop.

 

In addition, for each episode the resort invites a musician to make a matching soundtrack. Juliette Lizotte, aka Jujulove, provided the music for S04E01. The soundtrack will be heard during the opening. Juliette Lizotte is a videographer, designer and DJ from Amsterdam. https://jujulove.eu

 

 

THE ARTISTS

EVA SUSOVA (1986) obtained her MA in Fine Arts at Sandberg Institute, her BA in Choreography at the SNDO at Amsterdam University of Arts. She works as an artist, a choreographer, a performer, and an educator.

Her work investigates the politics of the body, movement, voice- the corporeality, through the production of experiences. These experiences often allude to imaginative and speculative fiction. Her research centers around the female voice and the creation of ecosystems. Her work is necessarily and consciously in a dialogical practice with the intersectional feminist discourse.

EVA SUSOVA is a co-founder of Jacuzzi, an artist-run space at the crossroads of performance, visual arts, and time-based media in Amsterdam.

 

CLARA SAITO (1988) is a performance artist based in Amsterdam. Her BA in Dance and Choreography (School for New Dance Development, Amsterdam, 2014) is congruent with her interest in performance as a tool to explore and expand the limits of the self and its possibilities to enact effective changes in the world.

Her work, in combination with her life experiences became the base for her reflections on anarchism, practices of freedom and sustainable ways for living and creating. In her most recent works she puts in relation three of her main characters, Kurt Dickriot, Lady Dada and a confused version of Clara Saito. These characters have been performing solo and together since 2014.

She has been active since 2017 in the Amsterdam-run dance space Jacuzzi

 

NOHA RAMADAN's (1979) (they/her) artistic work starts with the body and manifests as text, performance and moving image, often with a clear drive to destabilise formal logic and allow subjects to appear as suggestive and poetic traits.

She is inspired by open and improvisational forms which privilege emergence, play and sensation over semiotics, as well as in the potential of working in close proximity with others. Her current body of work ‘all our weapons’ is a long-term research into power and ritual within artistic communities.

Noha is a co-founder of Jacuzzi, an artist-run space at the crossroads of performance, visual arts, and time-based media in Amsterdam. They graduated from Das Choreography in 2017 and are a mentor and teacher at the School for New Dance Development and the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam.

 

Writer of S04E01

Iulia-Irina Aionesi recently graduated from Arts, Culture and Media (RUG/University of Groningen), specializing in Theatre Criticism and Analysis. Her interest lies mainly in contemporary art practices and their intersection with ecology, public space and mobilities, but also topics surrounding more-than-human perspectives, intersectional climate justice, cultural anthropology, ritual decolonization and dance theory. Her research is focused on the practice of site-adaptive performances, through mobilities, interactivity and witnessing. By reinforcing these potentialities, Iulia is exploring the affordances of collaborative, co-creative and interdisciplinary practices.

 

Musician of S04E01

Jujulove aka Juliette Lizotte is a video maker, designer and DJ based in Amsterdam. Her current research focuses on witches as ecofeminist key figures. Learning from the subversive character of the witch: marginal, powerful and disruptive, with an unsettling relation to nature, Juliette invokes the powers of witches, their spell casting and their engagement with unconventional knowledges to empower bodies and minds.

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen